Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα έλθουν καταρχήν σε επαφή με τις βασικές έννοιες του Δικαίου, θα γνωρίσουν τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων Δικαίου και θα αποκτήσουν μια συνολική γνώση του Δικαίου και των διαφόρων δικαιϊκών συστημάτων, της έννοιας της έννομης τάξης και του τρόπου δημιουργίας της. Επίσης, διδάσκεται την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ Κράτους και Δικαίου.
Ο απώτερος στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός νομικού συστήματος από τη γέννηση ενός κανόνα δικαίου του εσωτερικού ή του διεθνούς δικαίου μέχρι την εφαρμογή του σε κάθε πολίτη.
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο των μεταγραφών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εδώ θα αναλυθούν εξολοκλήρου έννοιες που αφορούν τις ελεύθερες μεταγραφές, τους δανεισμούς, τα ποσοστά επί των πωλήσεων αλλά και ρήτρες που αφορούν πάντα το αγωνιστικό κομμάτι σε έναν αθλητικό οργανισμό.