Το ΚΕΔΙΒΙΜ εφαρμόζει ενιαία εκπτωτική πολιτική, η οποία ισχύει για τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά σειρά προτεραιότητας σε ποσοστό έως 30% του συνόλου των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες ομάδες δικαιούνται έκπτωσης το ύψος της οποίας αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Άνεργοι Οι πέντε πρώτοι που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα 20%
Άνεργοι Όλοι οι υπόλοιποι 15%
ΑμΕΑ Όλοι 20%
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών Έως 25 ετών 20%
Απόφοιτοι του Παν/μιου Πελοποννήσου Όλοι 15%
Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΠΑΠΕΛ και του συνεργαζόμενου φορέα Όλοι 15%
Μέλη του προσωπικού του ΠΑΠΕΛ και του συνεργαζόμενου φορέα Όλοι 15%
Ομαδική εγγραφή (περισσότερα των τριών ατόμων) Όλοι 10%

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται έκπτωσης με βάση την ένταξή του σε μια μόνο ομάδα από αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες από τις προαναφερόμενες δικαιούται μόνο την έκπτωση που αντιστοιχεί σε αυτή με το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τις/τους ήδη εγγεγραμμένες/ους.

Για την παροχή της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενες/οι οφείλουν να καταθέσουν στην/στον ΕΥ του προγράμματος στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης, καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.