Τίτλος Θ.Ε.10 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις της Αθλητικής Ψυχολογίας και της Κινητικής Μάθησης, όπως αυτές εφαρμόζονται στον αθλητισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αθλητικό μάνατζερ για την καλύτερη επιλογή, προετοιμασία και προώθηση αθλητών–αθλητικών στελεχών, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση αθλητικών επιχειρήσεων (Ακαδημίες, γυμναστήρια κτλ). Η ενότητα εστιάζει κυρίως στα ακόλουθα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και την Κινητική Μάθηση – Προσωπικότητα και Αθλητική Δραστηριότητα Αθλητισμός και ανάπτυξη προσωπικότητας Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Ψυχολογική Προσέγγιση Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Φίλαθλοι, Οπαδοί και τρόποι αντιμετώπισης της βίας Παρακίνηση και κίνητρα στον αθλητισμό Κινητική μάθηση και κινητική απόδοση Ανατροφοδότηση και κινητική μάθηση Μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών – Προσοχή και βελτίωση της απόδοσης Τρόποι συγκρότησης της πρακτικής άσκησης Νοερή εξάσκηση, προετοιμασία για εξάσκηση στη βελτίωση εστίασης της προσοχής και τεχνικές χαλάρωσης Διέγερση, στρες, άγχος και αθλητική απόδοση: Εφαρμογές και επισημάνσεις για τη βελτίωση της απόδοσης στον αθλητισμό Το άτομο και η ομάδα στον αθλητισμό (Συνοχή Ομάδας) Η ηγεσία στον αθλητισμό
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού. συζητούν τις διάφορες ερευνητικές μεθόδους που εφαρμόζονται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. σκιαγραφούν την προσωπικότητα των αθλητών, προπονητών και άλλων διοικητικών παραγόντων. γνωρίζουν τα κίνητρα των εμπλεκομένων με τον αθλητισμό και κυρίως εκείνων που εμπλέκονται στην Οργάνωση και Διαχείριση του Αθλητισμού. διαχωρίζουν τις μορφές εκδήλωσης του άγχους και να έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τις περιπτώσεις των αθλητών που χρειάζονται τεχνικές υποστήριξης για τον έλεγχο του άγχους. περιγράφουν και να προσδιορίζουν τους τύπους της προσοχής. γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να ηγηθούν στον χώρο τους και έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αθλητές και συνεργάτες με προσόντα ηγέτη. εντοπίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν τη συνοχή της ομάδας. προσδιορίζουν τάσεις ατόμων να αποδίδουν καλύτερα ή χειρότερα όταν εκτελούν αθλητικές δραστηριότητες μπροστά σε κοινό. διαπραγματεύονται αθλητικά γεγονότα έχοντας τη γνώση σχετικά με τις εκδηλώσεις επιθετικότητας και βίας στους αθλητικούς χώρους.
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)