ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Αθανάσιος Λάϊος κατέχει από το 1994 διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή από το ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ με θέμα διατριβής «Σχολικός – εξωσχολικός αθλητισμός. Δομή, οργάνωσηκαιλειτουργία». Το 1982 απέκτησεμεταπτυχιακόδίπλωμα, Master of Art, Athletic Administration, Springfield College, ΗΠΑ, Faculty of Education-Department of Physical Education, μεθέμαδιατριβής «The importance of free throw in basketball», άριστα. Το 1980 απέκτησε πτυχίο Φυσικής Αγωγής από την ΕΑΣΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση, άριστα 9 και 2/10.

Βιβλία

 • ” O προπονητής και το μάνατζμεντ», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις ΣΑΛΤΟ.
 • «Οδηγός για σχεδιασμό και οργάνωση προφορικών παρουσιάσεων», Θεσσαλονίκη 1995.
 • «Οι οργανωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες του προπονητή μπάσκετ», Αθλότυπο, Αθήνα 1997.
 • «Το μάνατζμεντ του αθλητισμού»”, συμμετοχή με κεφάλαιο, Αθλότυπο, Αθήνα 1997.
 • «Επιστήμες υποστήριξης του αθλητικού μάνατζμεντ», συμμετοχή με κεφάλαιο, Αθλότυπο, Αθήνα, 1999.
 • «Εφαρμογή των βασικών αρχών Μάνατζμεντ στην προπονητική», University Press, Θεσσαλονίκη, 1999.
 • «Διεπιστημονική προσέγγιση του μάνατζμεντ ». Συγγραφή κεφαλαίου. Σελίδες 180. (2002)              
 • « Σύγχρονη προπονητική και μάνατζμεντ ». Σελίδες 180 (2003)                              
 • « Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες του προπονητή ». Σελίδες 302. (2005).
 • « Δομή και οργάνωση του Ελληνικού αθλητισμού ». Συγγραφή κεφαλαίου. Σελίδες 400 (2006).
 • « Εφαρμογή των αρχών μάνατζμεντ στην προπονητική. Θεωρία και πράξη». Σελίδες 410 (2014)
 • « Καλαθοσφαίριση. Τεχνική ανάλυση και διδακτική ». Σελίδες 305. (2018). Επιμέλεια έκδοσης.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 1. Gaitanidou, A., Laios, A., Derri, V. & Bebetsos, E. (2019). The Role of Gender And Personality In The Implementation Of Transformational Leadership, International Journal of Current Research, Vol. 10, Issue, 12, pp. 302-306.
 2. Deligiannidou T., Athanailidis I., Laios A., Stafyla A., (2019). Variation of perception of Physical Education teachers on the principal’s level of effectiveness according to their age, gender, years of service in the same school and stage of service. Journal of Physical Education and Sport. Volume 19, pp. 134-142.
 3. Ziagkas E., Mavvidis A., Grouios G., Laios A. (2017). Investigating the role of ipsilateral and contra lateral eye-hand dominance in tennis serve accuracy of amateur tennis players. Journal of Physical Education and Sport.
 4. Athanailidis I., Laios A., Arvanitidou V., Mourtzios C., Zaggelidis g. (2016). Self-assessment of tennis coaches relating to athletes, parents and their educational level. The case of Greece. Journal of Physical Education and Sport. 16(3), pp. 901-904.
 5. Laios A., Kioumourtzoglou E., Alexopoulos P., Kostopoulos N. (2016). Evaluating and managing the factors which affect the cohesiveness of professional basketball teams in Greece. European Scientific Journal. pp 209- 215.