Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία θα ακολουθήσει τη μικτή μέθοδο, μέσω σύγχρονων τηλε-συναντήσεων, όπου ο εισηγητής θα παρουσιάζει και θα συνομιλεί με τους επιμορφούμενους σε πραγματικό χρόνο, αλλά και μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα βασιστεί κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της επιμορφούμενου/ης. Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας του προγράμματος Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό θα βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, θα προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση. Το πρόγραμμα, όπως τονίστηκε και νωρίτερα, προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω ανεξάρτητης πρόσβασης σε περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα θα αποκτούν κωδικούς πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία θα μπορούν να βρίσκουν αναρτημένο το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος κατανεμημένο ανά εβδομάδα μελέτης.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Οι εκπαιδευόμενοι με την εγγραφή τους στο πρόγραμμα που θα επιλέξουν, αποκτούν αυτόματα πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος. Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα έχουν στη διάθεσή τους το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, το οποίο θα είναι κατανεμημένο ανά εβδομάδα μελέτης. Το υλικό που θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα θα αφορά στη μελέτη και κατανόηση του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων της επιλεχθείσας κατεύθυνσης του προγράμματος και θα αποτελείται από τα εξής:

  • Παρουσιάσεις σε μορφή Powerpoint
  • Σημειώσεις σε μορφή pdf
  • Παραδείγματα ή Μελέτες Περίπτωσης (CaseStudies)
  • Υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο για περαιτέρω διερεύνηση γύρω από το θέμα της κάθε Θ.Ε
  • Ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
  • Επιλεγμένη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η κάθε Θ.Ε

Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων

Στο τέλος της κάθε ενότητας υπάρχει εξέταση προόδου. Το σύνολο της βαθμολογίας για κάθε θεματική ενότητα είναι 100 βαθμοί (ή το αντίστοιχο στην κλίμακα του 10). Η φοίτηση θεωρείται επιτυχής εφόσον οι συμμετέχοντες συγκεντρώσουν κατά μέσο όρο βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (50%). Η επίδοση από 50 έως 64 χαρακτηρίζεται Καλή, από 65 έως 85 Πολύ Καλή και από 86 έως 100 Άριστη.

Αξιολόγηση του Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου, διοικητικής υποστήριξης, κ.λπ., ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με μοναδικό κωδικό, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος, ανάλογα με κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο επιμορφούμενος, η διάρκειά του σε ώρες και η αξία του σε ECTS. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης συνοδεύεται από αντίστοιχο Παράρτημα στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες του προγράμματος, η αξία του σε ECTS, η μέθοδος υλοποίησής του, η τελική επίδοση του/της εκπαιδευόμενου/ης και οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος και τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πελοποννήσου και θα είναι διαθέσιμα μετά τη λήξη του προγράμματος. Για τη χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού η φοίτηση είναι υποχρεωτική και το όριο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. Σε περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αποστέλλεται στους εκπαιδευόμενους μετά την εξόφληση των διδάκτρων.