Τίτλος ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν μία τελική εργασία, η οποία θα αναφέρεται στη διδαχθείσα ύλη της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο εκπαιδευόμενος. Κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα θα έχει ένα υπεύθυνο εισηγητή που θα τον παρακολουθεί και θα τον υποστηρίζει στη διαδικασία συγγραφής της τελικής εργασίας του. Η παρουσίαση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί ενώπιον σχετικής επιτροπής εξέτασης.
Αξία σε ECTS: 75 ώρες ή 3 ECTS (75 ώρες μελέτης + εκπόνησης εργασίας)