Τίτλος Θ.Ε.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΕ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στη διοίκηση των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω στις ακόλουθες ενότητες: στρατηγικός σχεδιασμός ανάλυση του αθλητικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού, επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης. διοίκηση προσωπικού (motivation, διαδικασίες λήψης απόφασης, ομαδικές αποφάσεις) project management, changing management, Οργανωσιακή κουλτούρα και ταυτότητα. Οργανωσιακή δομή Οργανωσιακή αλλαγή Διαχείριση κρίσεων Διαπραγμάτευση Risk management Data Analysis Κώδικες ηθικής (αντιμετώπιση διαφθοράς, Match-fixing κτλ)
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και να υλοποιούν τεχνικές για τη διοίκηση μίας ΠΑΕ συντάσσουν το οργανόγραμμα μιας ΠΑΕ και να ορίζουν τις προδιαγραφές της κάθε θέσης κατανοούν και να συντάσσουν τον προϋπολογισμό μιας ΠΑΕ συντάσσουν το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης μιας ΠΑΕ συντάσσουν μια SWOT ανάλυση (ανάλυση του αθλητικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού) συντάσσουν και να εφαρμόζουν ένα μοντέλο διοίκησης προσωπικού (motivation, διαδικασίες λήψης απόφασης, ομαδικές αποφάσεις) σχεδιάζουνκαιυλοποιούν projects (project management, changing management) Ορίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα και ταυτότητα της ΠΑΕ διαχειριστούν οργανωσιακές αλλαγές στην ΠΑΕ διαχειριστούν κρίσεις διαπραγματεύονται συμφωνίες για λογαριασμό της ΠΑΕ συντάσσουν πλάνα Risk management συντάσσουν και να εφαρμόζουν κώδικες ηθικής (αντιμετώπιση διαφθοράς, Match-fixing κτλ) συντάσσουν και να εφαρμόζουν έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας μιας ομάδας ελέγχουν την απόδοση μιας ομάδας και να εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)