Τίτλος Θ.Ε. 3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΕ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω στις ακόλουθες ενότητες: κατάρτιση προϋπολογισμού ΠΑΕ ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΠΑΕ
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και υλοποιούν τεχνικές για τη χρηματοοικονομική διοίκηση μίας ΠΑΕ προβαίνουν σε χρηματοοικονομική ανάλυση της ΠΑΕ καταρτίζουν προϋπολογισμό ΠΑΕ αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΠΑΕ
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)