Τίτλος Θ.Ε.4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα έλθουν καταρχήν σε επαφή με τις βασικές έννοιες του Δικαίου, θα γνωρίσουν τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων Δικαίου και θα αποκτήσουν μια συνολική γνώση του Δικαίου και των διαφόρων δικαιϊκών συστημάτων, της έννοιας της έννομης τάξης και του τρόπου δημιουργίας της. Επίσης, διδάσκεται την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ Κράτους και Δικαίου. Ο απώτερος στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός νομικού συστήματος από τη γέννηση ενός κανόνα δικαίου του εσωτερικού ή του διεθνούς δικαίου μέχρι την εφαρμογή του σε κάθε πολίτη. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο των μεταγραφών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εδώ θα αναλυθούν εξολοκλήρου έννοιες που αφορούν τις ελεύθερες μεταγραφές, τους δανεισμούς, τα ποσοστά επί των πωλήσεων αλλά και ρήτρες που αφορούν πάντα το αγωνιστικό κομμάτι σε έναν αθλητικό οργανισμό. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας θα αναλυθούν τα παρακάτω: Καθεστώς μετεγγραφών ποδοσφαιριστών Μοντέλα συμβολαίων ποδοσφαιριστών Η επίδραση των κανονισμών της FIFA (Status and Transfer of Players) Μετεγγραφές και δανεισμοί ποδοσφαιριστών (εθνικές /διεθνείς) Training compensation / Solidarity mechanism Μεταγραφές ανηλίκων Εργασιακοί κανονισμοί στον αθλητισμό (Labour Regulation in sports) Αθλητισμός και εργασία στην ΕΕ ▪          Επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ▪          Συγκριτική ανάλυση των state regulations EU rules για την αναγνώριση των επαγγελματικών qualifications στον αθλητισμό Alterations στην ανάπτυξη των εργασιακών σχέσεων: εθνικές ομάδες Η ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων vs. Περιοριστικές διατάξεις Συμβόλαιο εργασίας στην αγορά των ΗΠΑ Swiss Law και ο Αθλητικός Νόμος στο Ποδόσφαιρο Swiss law Ησημασίατου Swiss law στο Court of Arbitration for Sport Βασικέςαρχέςτου Swiss law, συμπεριλαμβανομένουτου Swiss Code of Obligations, Civil Code, Swiss Employment Law καιάλλα Swiss law στιςομοσπονδίεςκαι swiss arbitration law Civil law εφέσειςεναντίοναποφάσεωντου CAS Awards στο Swiss Supreme Court. Αθλητικός νόμος στο ποδόσφαιρο FIFA rules and regulations στο καθεστώς και τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών. Appeal proceedings Πηγές Αθλητικού Δικαίου. Ποιος και πώς θεσπίζει έναν αθλητικό νόμο; Κανονισμοί και ρυθμίσεις των διεθνών αθλητικών οργανισμών Δίκαιο της ΕΕ Εθνικό αθλητικό δίκαιο Η σχέση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αθλητικού δικαίου Η FIFA καιη World Anti-Doping Agency ωςμοντέλα sports lawmakers Επίλυση διαμαχών στον αθλητισμό Συνύπαρξη συστημάτων επίλυσης διαμαχών στον αθλητισμό. Ordinary courts εναντίον εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαμαχών Εναλλακτική επίλυση διαμαχών στις διεθνείς ομοσπονδίες Το Court of Arbitration for Sport. Ordinary proceedings. Appeal proceedings. CAS ad hoc Division Εναλλακτική επίλυση διαμαχών στις εθνικές ομοσπονδίες
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν τις συνθήκες, υπό τις οποίες το δίκαιο ρυθμίζει το ποδόσφαιρο γνωρίζουν ποια είναι η αντιμετώπιση του ποδοσφαίρου από το συνταγματικό νομοθέτη γνωρίζουν ποια είναι η αντιμετώπιση του ποδοσφαίρου στο ευρωσύνταγμα και στα όργανα της Eυρώπης γνωρίζουν την έννοια του κράτους, τη σχέση του με το δίκαιο και τη σχέση του με το ποδόσφαιρο γνωρίζουν την έννοια του ήθους και της ακεραιότητας στο ποδόσφαιρο και πώς συσχετίζεται με θέματα όπως η βία στα γήπεδα, οι προσυνεννοημένοι αγώνες κλπ. γνωρίζουν τους τρόπους απαλλαγής του αθλητή από την αστική και ποινική ευθύνη για την πρόκληση αθλητικών τραυματισμών. γνωρίζουν την οργάνωση και την ιεραρχία στο ποδόσφαιρο που προέρχεται από την κρατική νομοθεσία. γνωρίζουν την οργάνωση και την ιεραρχία στο ποδόσφαιρο που προέρχεται από τους αθλητικούς φορείς γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τον Αθλητικό Νόμο γνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στη διαιτησία στο ποδόσφαιρο, την αθλητική «Δικαιοσύνη», τα όργανα και τις μεθόδους επίλυσης των αθλητικών διαμαχών. αναγνωρίζουν τον παγκόσμιο και υπερεθνικό και όχι διεθνή χαρακτήρα ενός σημαντικού τμήματος του αθλητικού δικαίου γνωρίζουν τους κανόνες της Ενωμένης Ευρώπης και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR) ως όρια της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του Παγκόσμιου Αθλητικού Δικαίου.
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 20
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (20 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 30 ώρες μελέτη)