Τίτλος Θ.Ε.7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΕ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ όπως: Ανάλυση λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και KPIs για επιτυχημένα ποδοσφαιρικά σωματεία. Παραδείγματα καλών πρακτικών και case studies Στρατηγική ανάπτυξη: φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές επιλογές. Δομή αθλητικού τμήματος Οικονομική και νομική διοίκηση: Έσοδα και έξοδα του αθλητικού τμήματος Διαμόρφωση και υλοποίηση της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ Σχέση μεταξύ ταυτότητας και ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ. Η σημασία του DNA του σωματείου και πως επηρεάζει το αθλητικό τμήμα. Αναγνώριση και σχεδιασμός έξυπνων στόχων σε σύνδεση με τις στρατηγικές. Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών. Προώθηση αθλητών των ακαδημιών της ΠΑΕ στην πρώτη ομάδα Δομικές και λειτουργικές βάσεις στην οργάνωση της ΠΑΕ για την αύξηση της επιτυχίας από την προώθηση αθλητών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα Οι πολυπλοκότητες του τελευταίου βήματος στην αναπτυξιακή διαδικασία ενός νέου αθλητή. Οι απαιτήσεις της πρώτης ομάδας εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Προετοιμάζοντας τον αθλητή για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Καθορίζουν τη φιλοσοφία που διαπνέει το αθλητικό τμήμα της ΠΑΕ Θέτουν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και KPIs Συντάσσουν ένα πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητικού τμήματος Συντάσσουν το οργανόγραμμα του αθλητικού τμήματος Συντάσσουν τον προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος Έχουν γνώση για όλα τα νομικά θέματα που αφορούν το αθλητικό τμήμα Συντάσσουν ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών. Σχεδιάζουν και να υλοποιούν το μηχανισμό προώθησης αθλητών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 10
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (10 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 15 ώρες μελέτη)