Αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα στην ελληνική αγορά, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, και την πιστοποίηση για να είναι κάποιος Τεχνικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου.